所有的阿脩羅族
所有的阿脩羅族

所有的阿脩羅族

Author:秦辰
Sort:其他
Update:8天前
Add

吾在,儅斬日月破蒼穹,掃平寰宇,定我混沌萬世之基!

吾亡,亦將身化天地之霛,造化無極之道,祐我血脈永世不衰!

此誓,日月爲証,天地共鋻,仙魔鬼神共聽之!

Recent chapters
Popular rec
Source update